Na zlepšenie našich služieb používame cookies . Ďalším prezeraním tohoto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Reklamačný poriadok

Pokiaľ sa vyskytol problém s niektorým z našich produktov, týmto návodom vám chceme pomôcť vybaviť reklamáciu čo najrýchlejšie.

Doklady potrebné k reklamácii

Pre podanie reklamácie vám postačuje doklad o kúpe, čo je faktúra, ktorú ste obdržali pri doručení tovaru.

Vybavenie reklamácie

Pokiaľ ste zistili vadu na vašom zakúpenom produkte a produkt je stále v záručnej lehote máte nárok na podanie reklamácie.

Reklamovaný tovar nám doručte na adresu spoločnosti NanoProm s.r.o. osobne alebo poštou. Pred odoslaním reklamovaného tovaru nám prosím napíšte email na adresu info@nanoprom.sk, kde uvediete číslo objednávky alebo číslo faktúry a dôvod reklamácie. Do mailu ďalej napíšte, či si želáte zaslať zľavový poukaz v hodnote reklamovaného tovaru alebo vrátenie peňazí v prípade, že vaša reklamácia bola uznaná a nie je možné odstránenie závady alebo daný produkt sa už nepredáva. O vybavení reklamácie budete informovaný emailom na adresu, z ktorej ste nám poslali reklamačný email.

Záručná doba

Štandardná záručná doba na tovar z kategórie "Antibakteriálne funkčné oblečenie" je 24 mesiacov od dňa zakúpenia. Záruka na spotrebný tovar v ostatných kategóriách je 6 mesiacov od zakúpenia, najviac však do dátumu spotreby uvedenom na obale. Na ostatný tovar je záruka 24 mesiacov.

Tento Reklamačný poriadok je platný od 1.1.2013 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou NanoProm s.r.o. (ďalej len predávajúci). Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasia s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi.

Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje firma NanoProm s.r.o. ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra alebo predajka - ďalej iba záručný list) s uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky.

II. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov pre koncového užívateľa. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Štandardná záručná doba na tovar z kategórie "Antibakteriálne funkčné oblečenie" je 24 mesiacov od dňa zakúpenia. Záruka na spotrebný tovar v ostatných kategóriách je 6 mesiacov od zakúpenia. Na ostatný tovar je záruka 24 mesiacov.

III. Záručné podmienky

 1. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.
 2. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: objednavky@nanoprom.sk, spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 3. Miestom pre uplatnenie reklamácie je: NanoProm s.r.o., Hradná 164/13, Komárno, 94501, Slovensko. Tovar je možné reklamovať aj osobne po predchádzajúcom telefonickom dohovore minimálne deň vopred.
 4. Kupujúci môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu prevádzky. Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo.). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru.
 5. Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doloží doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).
 6. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou.
 7. Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenou ochrannou pečaťou, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovaru používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.
 8. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:
  • mechanickým poškodením tovaru,
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia,
  • zanedbaním starostlivosti o tovar,
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi,
  • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom,
  • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
 9. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na závadu písomne uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári, v priloženom liste s popisom poruchy).
 10. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru do reklamačného procesu.

IV. Spôsob vybavenia reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu (len fyzickej osobe - nepodnikateľovi) vystavený dobropis.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený vadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

 1. Reklamácie tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý pri nákupe uplatňoval IČO a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.
 2. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatia do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim! O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe alebo zadaní reklamácie.)
 3. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho. Ak sa z technických dôvodov stane, že SMS alebo e-mail nedostane kupujúci v zákonnej mesačnej lehote, má kupujúci možnosť sa automaticky dostaviť na reklamačné oddelenie, kde mu bude vybavená reklamácia.
 4. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie. Táto čiastka je stanovená vo výške 1EUR/ deň.